Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.juliashop.sk


ÚVODNÉ USTANOVENIE


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v elektronickom internetovom obchode www.juliashop.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ako prevádzkovateľa elektronického internetového obchodu www.juliashop.sk a kupujúceho. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.


OZNAČENIE STRÁN:


Predávajúci:    Júlia Hrehová, so sídlom Zemplínska 163/4, Bystré, 09434, Slovensko, IČO: 48111341, DIČ: 1072675725, Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790-15406, tel.: +424 907 474 259, e-mail: info.juliashop@gmail.com (ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:         Vy(ďalej len „kupujúci“)


OBJEDNÁVKA TOVARU


Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.juliashop.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nedostupnosti materiálu potrebného na výrobu. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 15 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.


Všetok tovar je vyrábaný v drvivej väčšine na mieru alebo na objednávku. 


CENA TOVARU


Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Predávajúci aj kupujúci sú viazaní cenami produktov v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je však vždy oprávnený poskytnúť zľavu na zakúpené produkty v súlade so svojou aktuálnou cenovou politikou alebo marketingovou kampaňou.

Kupujuci je povinný za tovar riadne zaplatiť stanovenú sumu. 


SPÔSOB PLATBY


Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcim spôsobom:


Bankovým prevodom vopred v mene EUR na účet vedený v Slovenskej Sporiteľni IBAN  SK77 0900 0000 0050 6948 6240

Bankovým prevodom vopred v mene CZK na účet vedený vo Fio banke IBAN 

SK8483300000002001645088 

 

(Tovar skladom bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

(Výrobky šité na mieru začnem vyrábať až po pripísaní platby na účet.)


DOPRAVA TOVARU A POŠTOVNÉ


Cena za dopravu tovaru v rámci SR pri bankovom prevode vopred na účet je 3,80€ Packetou na výdajné miesto.

Cena za dopravu v rámci SR pri bankovom prevode vopred na účet je 4,10€ 123 kuriérom.

Cena za dopravu do ČR pri bankovom prevode vopred na účet je 4,50€ Packetou na výdajné miesto.  

Cena za dopravu do ČR pri bankovom prevode na účet je 5,80€ Packetou, doručenie domov. 

Ak si želáte zaslať tovar do akejkoľvek inej krajiny, neváhajte ma kontaktovať.

Osobný odber tovaru je možný v Bystrom, ul.Zemplínska 163/4, 09434, okr. Vranov nad Topľou, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15.00hod. alebo po vzájomnej dohode aj mimo týchto hodín, pričom kupujúci oznámi predávajúcemu termín vyzdvihnutia tovaru telefonicky alebo e-mailom aspoň jeden pracovný deň vopred.

Tovar je potrebné vyzdvihnúť do 7 dní od objednania. Po uplynutí tejto lehoty môže Predávajúci stornovať objednávku.


DODACIA LEHOTA


Lehota na spracovanie objednávky je štandardne 14 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu o ďalších 14 pracovných dní vo výnimočných prípadoch (z dôvodu vypredania materiálu potrebného na výrobu alebo iných nepredvídaných okolností), v tom prípade predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o predĺžení dodacej lehoty telefonicky alebo e-mailom.
O vyexpedovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené kupujúcemu ani do 7 dní po zaslaní e-mailu predávajúceho o expedícii, je kupujúci oprávnený kontaktovať svoju dodávaciu poštu, ako aj predávajúceho na adrese info.juliashop@gmail.com. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou. V prípade bankového prevodu ako zvoleného spôsobu platby však bude tovar odoslaný až po pripísaní celej ceny tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho.


V prípade veľkých objednávok sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na termíne dodania e-mailom alebo telefonicky. 

NÁHRADA NÁKLADOV PRI NEPREVZATÍ TOVARU


Predávajúci má právo na náhradu nákladov (škody) v prípade, že si kupujúci nevyzdvihol objednaný tovar, ktorý mu bol rezervovaný, prípadne vyhotovený na mieru a kupujúci objednávku nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy alebo po výzve predávajúceho si tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým náklady spojené s kúpou materiálu a vyhotovením výrobku, náklady spojené s balením, a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu skutočnú škodu, ako aj nepriame škody a ušlý zisk.


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU (STORNO)


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob alebo nedostupnosti materiálu potrebného na výrobu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, v prípade ak sa jedná o tovar skladom.

Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu .Vrátený tovar nesmie byť používaný ( to znamená nenosený, len odskúšaný), alebo praný – nesmie byť poškodený alebo znečistený –  s kompletnými visačkami, inak nebude výmena alebo vrátenie možné a tovar bude zaslaný späť.

Kupujúci môže zaslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy https://data.sashe.sk/text_items/2017/11/23/350342/U/R15512_350342_20171123_99865.pdf buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info.juliashop@gmail.com. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho.

Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v súlade s § 9 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu: Júlia Hrehová, Zemplínska 163/4, Bystré, 09434, Slovensko. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu jeho odstúpenia od zmluvy. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.


REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA


Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania),  na všetky ponúkané produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info.juliashop@gmail.com. V každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu: Júlia Hrehová, Zemplínska 163/4, 09434, Bystré, Slovensko. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku:

a) mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim

b) nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

c) používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru

d) zanedbania starostlivosti a údržby o tovar, e) poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaní

f) používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, g) vyššej moci alebo živelnej pohrom

h) bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.

 

Alternatívne riešenie sporov

  1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
  2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.
  3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.  Subjektom ARS pre spory s predávajúcim e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
  4. Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
  5.  Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  6. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh  vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.
  7. ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.
  8. Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
  9. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

TRVANIE ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývajú.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Pri objednávke tovarov a služieb na webovej stránke www.juliashop.sk je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky potrebné údaje, vrátane osobných údajov. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný chrániť pred tretími osobami, a pri akejkoľvek zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.juliashop.sk v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu. Na vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.