Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR)
Čo je GDPR?
GDPR sú nové pravidlá pre ochranu Vašich osobných údajov, účinné od 25.05.2018.
Z anglického prekladu General Data Protection Regulation, t.j. všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Je to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 EU z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Toto nariadenie je priamo záväzné pre všetky členské štáty EÚ, t. j. aj pre Slovenskú republiku. Špecifiká GDPR sú ďalej bližšie rozpracované v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“).
Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Údaje spracúva firma Júlia Hrehová, Zemplínska 163/4, 09434, Bystré
IČO: 48 111 341, DIČ: 107 267 57 25, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790- 15406, e-mail: info.juliashop@gmail.com, ktorá je prevádzkovateľom v zmysle § 5 písm. o) ZOOU (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vzhľadom na charakter činností vykonávaných prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov, prevádzkovateľ nebol povinný určiť a neurčil tzv. zodpovednú osobu podľa § 44 ZOOU.
V mene prevádzkovateľa ďalej spracúvajú osobné údaje tzv. sprostredkovatelia, ktorými sú subdodávatelia prevádzkovateľa, a to najmä: spoločnosť poskytujúca platformu pre internetový obchod (eshop), kuriérske spoločnosti, banka prevádzkovateľa, sociálne siete apod.
Prevádzkovateľ aj sprostredkovatelia sú pri spracúvaní osobných údajov povinní dodržiavať GDPR aj ZOOU.
Aké osobné údaje spracúvame?
Pre účely vybavenia Vašej objednávky, zrealizovania platby a doručenia tovaru k Vám potrebujeme nevyhnutne spracovať Vaše: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a Vaše prípadné poznámky k objednávke.
Okrem toho, pri vybavovaní objednávky spracúvame Váš IBAN (pokiaľ sa nejedná o firemný účet), IP adresu, Vaše názory, recenzie, komentáre, diskusné príspevky, spätnú väzbu, informácie o objednanom tovare, Vami zaslané fotografie a videá, a cookies.
Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?
Pretože je to nevyhnutné na vybavenie Vašej objednávky, t. j. na splnenie kúpnej zmluvy, ktorú uzatvárate s našou spoločnosťou. Bez toho to jednoducho nejde. Vaše osobné údaje spracúvame preto, lebo nám zo ZOOU umožňuje a prikazuje. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje.
Okrem toho spracúvame Vaše osobné údaje kvôli tomu, že na tom máme tzv. oprávnený záujem, ktorým je najmä realizácia priameho marketingu, riešenie prípadných pohľadávok,
Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR), www.juliashop.sk, verzia 1.0, účinnosť od 25.5.2018
sledovanie základnej analytiky a pod. Ani v tomto prípade sa Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nevyžaduje.
Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
Údaje primárne spracúvame len na čas nevyhnutný pre vybavenie Vašej objednávky a splnenie kúpnej zmluvy. Spracovaním osobných údajov je však aj ich archivácia, a teda sekundárne sme povinní archivovať Vaše osobné údaje tak dlho, ako nám to prikazujú jednotlivé právne predpisy. Po uplynutí týchto lehôt budú Vaše osobné údaje vymazané.
Aké máte práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov?
Osobné údaje viažuce sa k Vašej osobe sú len Vaše a preto máte plnú dispozíciu rozhodovať, ako má s nimi zaobchádzať prevádzkovateľ aj sprostredkovatelia. Máte teda:
o právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 ZOOU – teda najmä právo dozvedieť sa, či a aké osobné údaje sa o Vás spracúvajú
o právo na opravu osobných údajov podľa § 22 ZOOU,
o právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 ZOOU,
o právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 ZOOU,
o právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi podľa § 26 ZOOU,
o právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ZOOU,
o právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa súhlas vyžaduje) podľa § 14 ods. 3 ZOOU,
o právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 ZOOU.
Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k rozhodovaniu založenom výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (§28 ZOOU), ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s možnou výnimkou u niektorých sprostredkovateľov.
Ako sú technicky zabezpečené moje osobné údaje pred ich zneužitím?
Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie Vašich osobných údajov, ktoré sú bližšie popísané v internej dokumentácii prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom.
Zaškrtnutím súhlasu so Zásadami spracovania osobných údajov (GDPR) potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady meniť, o čom budete vopred informovaní.
Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR), www.juliashop.sk, verzia 1.0 účinnosť od 25.5.2018

Copyright 2019 - 2022 © juliashop