Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 

I.I         Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Júlia Hrehová, 094 34 Bystré, Zemplínska 163/4, IČO: 48111341, DIČ: 1072675725, zapísaná na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, č. registra: 790-15406, kontaktný e-mail: info.juliashop@gmail.com, tel. č. +421 907474259, spotrebiteľmi – fyzickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.juliashop.sk (ďalej len “e-shop“).

 

I.II        Poskytovateľom je Júlia Hrehová, 094 34 Bystré, Zemplínska 163/4, IČO: 48111341, DIČ: 1072675725, (ďalej len “predávajúci“).

 

I.III       Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať alebo nakupuje tovar v e-shope (ďalej len “zákazník“). V zmysle týchto VOP sa v špecifických prípadoch zákazníkom rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí na prevzatie zakúpeného tovaru. Takéto určenie tretej osoby sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru. 

 

I.IV      Tovarom sa rozumie na mieru vyrobený textilný výrobok, ktorý je predávajúcim určený na predaj zákazníkom prostredníctvom e-shopu, pokiaľ predávajúci v popise výrobku neurčí inak.

 

I.V       Odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu predávajúceho, cenu tovaru, spôsob platby, informácie o doručení objednaného tovaru a ktorý je spracovaný obchodným systémom predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len "objednávka").

 

II. Zákaznícky účet

 

II.I        Zákazníci si môžu prostredníctvom registrácie na e-shope vytvoriť zákaznícky účet.

 

II.II       Vytvorenie zákazníckeho účtu na e-shope zákazníkovi umožní uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov.

 

II.III      Zákaznícky účet je chránený e-mailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej e-mailovej adresy a hesla pred prípadnou stratou a zneužitím zodpovedá zákazník. 

 

II.IV     Zákaznícky účet môže predávajúci zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 3 roky od posledného prihlásenia sa do zákazníckeho účtu zákazník nevyužíva, alebo v prípade, kedy zákazník poruší svoje povinnosti podľa zmluvy.

 

II.V      Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia nevyhnutného pre riadnu prevádzku e-shopu.

 

III. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 

III.I       Kúpa tovaru je možná iba prostredníctvom e-shopu.

 

III.II      K tomu, aby zákazník a predávajúci mohli uzavrieť zmluvu je potrebné, aby zákazník na e-shope vytvoril návrh objednávky.

 

III.III     Pre vytvorenie návrhu objednávky je potrebné, aby si zákazník na e-shope vybral tovar, ktorý si praje kúpiť a následne použil funkciu “do košíka“ uvedenú pri vybranom tovare. Následne prejde do zoznamu vybraného tovaru presunom kurzora a kliknutím na obrázok košíka v pravom hornom rohu e-shopu. V tejto časti objednávky má zákazník možnosť zvoliť si  množstvo tovaru, ktoré si chce objednať, označiť spôsob platby “Prevod na účet“, zvoliť si spôsob doručenia objednaného tovaru a vyplní kontaktné údaje nevyhnutné pre doručenie pre vytvorenie objednávky a doručenie tovaru. Zákazník následne skontroluje všetky náležitosti objednávky a svoju vôľu potvrdí kliknutím na funkciu “objednať s povinnosťou platby“.

 

III. IV    V prípade, že si zákazník praje objednať tovar, ktorý sa nenachádza v ponuke e-shopu, musí kontaktovať predávajúceho, aby takýto tovar na e-shop umiestnil do ponuky predávaných produktov. Predávajúci takýto tovar doplní medzi ponúkaný tovar na základe bližších špecifikácii od zákazníka. O doplnení predmetného tovaru do ponuky predávajúceho je zákazník informovaný. Zákazník následne pri objednávke postupuje v zmysle čl. III.III týchto VOP. 

 

III.V     V prípade, že si zákazník pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, napíše ju pred odoslaním objednávky pod funkciu “Poznámka k objednávke“, ktorú bude mať zákazník k dispozícii v procese tvorby objednávky a uvedie svoju požiadavku v nato určenom okne. Ak si zákazník nie je istý, že predávajúci jeho požiadavku bude môcť zapracovať do objednávky, môže predávajúceho kontaktovať na e-mailovej adrese info.juliashop@gmail.com, alebo na tel. č. + +421 907 474 259.

 

III.VI    Po spracovaní objednávky bude zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bezprostredne doručené potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o čísle objednávky, dátume jej vyhotovenia, názve a špecifikácií tovaru, cene tovaru, náklady spojené s doručením, spôsobe platby a inštrukcie k jej realizácii, údajoch predávajúceho, údajoch zákazníka a prípadne ďalšie informácie. Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré je zákazníkovi doručené  na e-mailovú adresu po odoslaní objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky, čím medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. 

 

III.V     Ak je predmetom objednávky tovar vyhotovený na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, takýto tovar sa začne vyrábať až po až po úhrade ceny tovaru v jej celkovej výške a po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

IV. Dodanie tovaru

 

IV.I      Tovar sa doručuje iba na území Slovenskej a Českej republiky. V prípade, že si zákazník praje doručiť tovar mimo územia SR a ČR kontaktuje predávajúceho a dohodne si podmienky takého doručenia.

 

IV.II     Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá zákazníkovi v požadovanej kvalite, množstve, bez vád a v termíne dohodnutom v objednávke. 

 

IV.III    Tovar je zákazníkovi dodaný až po úhrade ceny tovaru v jej celkovej výške a po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

 

IV.IV    Miestom dodania je prevádzkareň predávajúceho na adrese Júlia Hrehová, 094 34 Bystré, Zemplínska 163/4, adresa určená zákazníkom alebo výdajné miesta spoločnosti Packeta určené zákazníkom pri tvorbe návrhu objednávky.

 

IV.V     O prevzatí tovaru dopravcom bude predávajúci informovať zákazníka prostredníctvom e-mailu. V momente, keď bude tovar pripravený k vyzdvihnutiu na vybranej prevádzke Packeta, bude o tejto skutočnosti zákazník informovaný dopravcom prostredníctvom sms, e-mailom alebo mobilnou aplikáciou spoločnosti Packeta. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru na prevádzke bude predávajúci informovať zákazníka o možnosti jeho vyzdvihnutia telefonicky alebo e-mailom. V prípade doručenia na adresu určenú zákazníkom pri tvorbe návrhu objednávky bude o doručení tovaru zákazníka informovať dopravca.

 

IV.VI    Úložná doba zásielok na výdajných miestach spoločnosti Packeta je štandardne 7 dní. Úložná doba tovaru na prevádzkarni predávajúceho je 7 dní.

 

IV.VII   Predávajúci vybavuje objednávky v čo najkratšom možnom čase. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi v lehote do 14 dní od úhrady objednávky.

 

IV.VIII  V prípade, že predávajúci nebude vedieť dodať tovar v stanovenej lehote, určí primeranú dodaciu lehotu. O predĺžení dodacej lehoty bude predávajúci bezodkladne informovať zákazníka a oznámi mu predpokladaný termín dodania.

 

IV.IX    V prípade, že predávajúci nebude schopný tovar zákazníkovi dodať do 30 dní od potvrdenia objednávky  a to z akéhokoľvek dôvodu, je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 

IV.X     Zákazník je povinný prevziať tovar riadne a včas osobne alebo zabezpečí jeho prevzatie inou osobou. V prípade, že si zákazník alebo ním poverená osoba tovar v zmysle objednávky neprevezme a nedohodne sa s dopravcom na náhradnom termíne, bude povinný uhradiť všetky s tým súvisiace prípadné náklady a spôsobenú škodu.

 

IV.XI    Zákazník je oprávnený skontrolovať zásielku pri doručení a pri preberaní tovaru upozorniť dopravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Zákazník má v takom prípade právo odmietnuť prevzatie tovaru. O poškodení tovaru je dopravca povinný vyhotoviť zápis za prítomnosti a na žiadosť zákazníka. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po prijatí reklamácie poskytnúť náhradné plnenie v zmysle ustanovení o reklamácii. 

 

IV.XII   V momente, keď zákazník prevezme tovar od predávajúceho alebo v prípade, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a zákazník tovar neprevezme, prechádza na zákazníka nebezpečenstvo vzniku škody na tovare. 

 

IV.XIII  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne zadanými údajmi pri tvorbe objednávky alebo nesplním povinnosti zákazníka vyplývajúcich mu z objednávky alebo týchto VOP.

 

 

V. Platobné podmienky a kúpna cena

 

V.I       Predávajúci má právo od zákazníka na úplné zaplatenie kúpnej ceny za tovar.

 

V.II      Zákazník je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v jej celkovej výške. 

 

V.III      Platbu za nákup tovarov možno realizovať výhradne prevodom na účet vedenom v Slovenskej sporiteľni a FIO banke.

 

V.IV     Cena je vždy uvedená v jej konečnej podobe pri popise tovaru na e-shope. Prípadné náklady na dopravu budú vyčíslené a zúčtované na konci objednávky. Ceny sú uvádzané v eurách. 

 

V.V      K uvedeným cenám tovaru predávajúci účtuje nasledovné doručovateľské poplatky:

 

Packeta (výdajné miesto SR) - 3,60 €

Packeta (doručenie na adresu SR) - 5,40 €

Packeta (výdajné miesto ČR) - 4,40 €

Packeta (doručenie na adresu ČR) - 5,10 €

Osobný odber u predajcu - zdarma 

 

V.VI     Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú v okamihu, keď budú finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho.

 

V.VII    Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom a do prevzatia tovaru zákazníkom. Vlastnícke právo k tovaru na zákazníka prechádza potom, čo zaplatí kúpnu cenu a tovar prevezme.

 

V.VIII   Faktúra ako daňový doklad a potvrdenie o úhrade bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení kúpnej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú uvedie v objednávke. Predávajúci vystaví faktúru aj v tlačenej podobe na základe individuálnej požiadavky zákazníka, ktorú môže uviesť napríklad vo funkcii “poznámka k objednávke“. 

 

V.IX      Predávajúci nie je platcom DPH.

 

VI. Reklamácia tovaru, odstúpenie od zmluvy

 

VI.I      Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka zákazníka k nedostatkom plnenia zo strany predávajúceho, ak sa zákazník domnieva, že poskytnuté plnenie má vady alebo služby neboli predávajúcim poskytnuté riadne, prípadne ak sa zákazník domnieva, že predávajúci porušil pri poskytovaní svojich služieb povinnosti vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z objednávky.

 

VI.II     Záručná doba na tovar zakúpený v e-shope je štandardne 24 mesiacov. Pri tovare zakúpenom prostredníctvom právnickej osoby je záručná doba 12 mesiacov.

 

VI.III    Pri posudzovaní reklamácie je predávajúci oprávnený skúmať spôsob, akým zákazník daný tovar používal, a teda či dodržiaval všeobecné odporúčané podmienky jeho uchovávania a udržiavania.

 

VI.IV    Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zo strany zákazníka. Práva zákazníka zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak ich neuplatní v záručnej dobe. Na reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, ktorá nebola uplatnená bezodkladne po prevzatí tovaru, nebude predávajúci prihliadať.

 

VI.V     Zákazník má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil predávajúci, výrobca alebo dopravca, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

VI.VI    Za vadu nie je možné považovať opotrebenie tovaru, ktoré vzniklo jeho bežným používaním, a ktoré vyplýva z povahy tovaru. 

 

VI.VII   Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení (FA) zákazník zašle elektronicky na e-mailovú adresu info.juliashop@gmail.com alebo písomne poštou prostredníctvom reklamačného formuláru. Reklamovaný tovar zákazník zašle spolu s dokladom o zaplatení poštovného na adresu Júlia Hrehová, 094 34 Bystré, Zemplínska 163/4, alebo doručí osobne na vyššie uvedenú adresu prevádzky. Po uplatnení reklamácie sa predávajúci dohodne so zákazníkom na rýchlom vybavení reklamácie. Reklamačný formulár zákazník nájde tu.

 

VI.VIII  Reklamáciu vybaví predávajúci v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 

-        výmena tovaru

-        vrátenie kúpnej ceny tovaru 

-        vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru 

-        odstránenie vady tovaru

-        odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

VI.IX    Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie zákazníkovi potvrdenie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie predávajúci vydá zákazníkovi písomne alebo vo forme e-mailu bezodkladne, a ak to nie je možné tak najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok. 

 

VI.X     Zákazník má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. 

 

VI.XI    Zákazník (fyzická osoba – spotrebiteľ), má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Od zmluvy môže zákazník odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu na adresu info.juliashop@gmail.com alebo písomne na adresu Júlia Hrehová, 094 34 Bystré, Zemplínska 163/4. Cena tovaru bude do 14 dní predávajúcim vrátená zákazníkovi spôsobom akým uhradil kúpnu cenu alebo po dohode so zákazníkom iným spôsobom. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

 

VI.XII     Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ak si zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

VI.XIII  Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať naspäť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom.

 

VI.XIV  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v lehote určenej týmito VOP, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi. 

 

VI.XV   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zákazník si ani po výzve predávajúceho neprevezme tovar v nato určenej lehote na prevádzke predávajúceho. 

 

VI.XVI  Zákazník (fyzická osoba – spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

VII. Vernostný program

 

VII.I     Registrovaní zákazníci získavajú pri svojej registrácii a následne za uskutočnené nákupy vernostné body. 

 

VII.II    Registrovaní zákazníci získajú za každé 1 € nákupu 1 bod, pričom pri samotnej registrácii získajú 10 vernostných bodov. 

 

VII.III   Každý 1 vernostný bod má hodnotu 0,01 €.

 

VII.IV   Registrovaní zákazníci môžu využiť získané vernostné body ako zľavu pri nákupe.

 

VII.V    Registrovaní zákazníci môžu využiť vernostné body pod dobu 1 roka od ich získania. 

 

VII.VI   Podmienky vernostného programu sa môžu meniť v závislosti od prebiehajúcej promo akcie, súťaže alebo aktuálnych potrieb predávajúceho s cieľom zvýšiť predaj a zatraktívniť nákup. 

 

VIII. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

 

VIII.I    V prípade, že zákazník nie je spokojný s vybavením objednávky, alebo službami predávajúceho je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to písomne alebo prostredníctvom e-mailu info.juliashop@gmail.com, alebo na tel. č. +421 907 4742 59.

 

VIII.II   O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať zákazníka e-mailom, písomne alebo telefonicky. 

 

VIII.III  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len zákazník (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi zákazníkom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne musí pokúsiť vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim. Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu u miestne a vecne príslušného subjektu nevylučuje u spotrebiteľa možnosť domáhať sa svojich práv aj súdnou cestou. Náklady spojené s uplatnení spotrebiteľských práv prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov znáša každá so strán samostatne. Vzorový formulár na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

 

VIII.IV  Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských        sporov s Júlia Hrehová, 094 34 Bystré, Zemplínska 163/4, IČO: 48111341, DIČ: 1072675725, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, email: pr@soi.sk, tel. č. tel. č. 051/772 15 97, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

 

IX. Ochrana osobných údajov

 

IX.I       Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v časti Podmienky ochrany súkromia.

 

X. Záverečné ustanovenia

 

X.I        Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi  predávajúcim a zákazníkom a sú pre obe strany záväzné.  

 

X.II       Predávajúci a zákazník sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať  predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú zákaznícku podporu predávajúceho,     pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto     obchodných podmienkach.

 

X.III      V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito VOP s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych       predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a týchto VOP.

 

X.IV     Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Predmetná zmena VOP sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytnutých služieb. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia v e-shope. 

 

X.V      Práva a povinnosti založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a zákazníkom neupravené ustanoveniami VOP platnými v čase záväznej objednávky sa budú riadiť príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zákonom č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov a zákonom 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v platnom znení.

 

            Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením.

 

            V Bystrom, dňa 4.10.2022 

 

Júlia Hrehová, 09434 Bystré, Zemplínska 163/4, IČO: 48111341, DIČ: 1072675725.

 

Copyright 2019 - 2024 © juliashop